Geen producten (0)

 huishoudelijk regelement Dierenvoedselbank Gemeente Oss e.o.

 

Algemeen

De vereniging genaamd Dierenvoedselbank Gemeente Oss e.o., hierna te noemen ‘ de vereniging’ is opgericht in Berghem op 25-02-2020 en is gevestigd te Berghem. De vereniging is op 21-03-2020 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 77623649

Het huishoudelijk reglement is van toepassing op de vereniging. De vereniging heeft geen statuten.

 

Hoe kan men lid worden:

De aanmelding geschiedt door medewerkers van ONS welzijn waarbij de volgende gegevens worden verstrekt.

 • naam
 • voornaam (voluit)
 • adres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantal en soort huisdieren. De vereniging ondersteunt voor maximaal drie huisdieren.

De vereniging hanteert hierbij de toelatingseisen die gelden voor de Voedselbank. De vereniging controleert de aanmeldingen van ONS welzijn niet maar vertrouwt op de aanmelding.

Leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Leden mogen niet gelijktijdig ook gebruik maken van een ander dierenvoedselbank.

Bevoegdheden / functie van het Bestuur.

 • Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
 • Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  • o de algemene leiding
  • o de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten
  • o het toezicht op de naleving van de reglementen
  • o benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 • Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per .. volgens een vooraf gesteld rooster, met uitzondering van de maanden … en …. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of leden van het bestuur wensen.
 • Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal een week dient te worden belegd.

 

 

Voorzitter

 • geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereniging
 • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen

 

Penningmeester.

 • beheert de gelden van de vereniging
 • zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven
 • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven
 • voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren
 • brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Secretariaat

 • voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren
 • heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd
 • zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen
 • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen
 • houdt een leden lijst bij

 

Manier van besluitvorming.

 • Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden.
 • Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 • Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming staken beslist het lot.

Het bestuur van de vereniging staat in nauw contact met de cliënten/leden en staat open voor ideeën en suggesties. Deze zullen steeds meegenomen worden naar de vergadering en op haalbaarheid worden getoetst. Daarna worden ze eventueel uitgewerkt in overleg met de leden.

 

Inkomsten & uitgaven

Inkomsten bestaan uit

 • financiële giften van donateurs
 • incidentele giften van particulieren
 • adverteerders
 • Giften in natura door bedrijven en winkels

Uitgave bestaan uit

 • Webhosting
 • Huren opslagruimte
 • Speciaal diervoer
 • Verenigingskosten zoals voor administratie, reiskosten ed.

Bestuur en vrijwilligers krijgen geen financiële  vergoedingen.

 

Liqudatiebepaling

Als de Vereniging zijn doelen heeft bereikt en hierdoor overbodig is of als de Vereniging om andere reden wordt opgeheven wordt bij een positief saldo, dit saldo geschonken aan een andere soortgelijke stichting of vereniging met een ANBI status. De keus voor welke stichting of vereniging er gekozen zal worden zal in onderling overleg door het bestuur worden bepaald.

 

 

Afmelden e.d.

Indien een lid geen gebruik meer wenst te maken van de vereniging of verhuist buiten het werkgebied van de vereniging dan stellen wij het op prijs dat het lid zich afmeld.

Afmelden als lid kan door een berichtje te sturen naar:

dierenvoedselbank.oss.omgeving@gmail.com of

een privé bericht in de facebookgroep van de vereniging @DvBGem.Oss

 

Een lid wordt automatisch afgemeld als het lid 2 maal achter elkaar zonder berichtgeving van verhindering niet op de uitdeel dag is verschenen. De berichtgeving van verhindering kan ook via:

dierenvoedselbank.oss.omgeving@gmail.com of

een privé bericht in de facebookgroep van de vereniging @DvBGem.Oss

 

Communicatie naar de cliënten toe en andersom.

Voor alle vragen omtrent de vereniging zijn wij bereikbaar via:

dierenvoedselbank.oss.omgeving@gmail.com of

een privé bericht in de facebookgroep van de vereniging @DvBGem.Oss

Informatie over de vereniging en over de uitdeeldagen wordt via deze kanalen bekend gemaakt.

Ook op de website www.dierenvoedselbankossomgeving.info is informatie beschikbaar.

 

 1.  

 

 

Zoals al eerder word vermeld is de voorkeur de besloten facebook pagina en de groepswhatsapp en of in uitzonderlijke gevallen via e-mail.

 

Privacy.

De vereniging doen er alles aan om de privacy wetgeving nader te noemen de AVG wet & regelgeving te hanteren. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie over u gedeeld met derde.

De appgroep van de vereniging is een privegroep. Ben u er van bewust dat alles wat u daar in plaats door meerdere mensen gelezen kan worden. Zet daar geen privacy gevoelige informatie in.

Bakken / emmers

De bakken en emmers die bij de uitdeel worden gebruikt zijn eigendom van de vereniging en worden in bruikleen verstrekt. Elke uitdeeldag dienen de bakken en emmers weer meegebracht te worden. Bij opzettelijke vernieling of kwijtraken wordt een vergoeding in rekening gebracht. Bij het beëindigen van het lidmaatschap dienen de bakken en emmers weer worden ingeleverd. Bij het niet inleveren kan er een vergoeding in rekening worden gebracht.

 

Huisregels.

 1. Bakken zijn en blijven ons eigendom men krijgt deze in bruikleen
 2. Privacy alles wat er onderling word besproken in de besloten facebook groep en de whatsapp groep is onderling en blijft onderling men accepteert en respecteert elkaars privacy.
 3. De vereniging verstrekt voor maximaal 3 huisdieren voeder. Bij meer dan 3 huisdieren beslist het bestuur voor welke huisdieren er voeder wordt verstrekt. Het dieren aantal bij aanmelding is bepalend.
 4. Je mag maximaal lid zijn van 1 dierenvoedselbank.
 5. Inkomsten & uitgaven komen geheel ten goede komen aan de dierenvoedselbank, bestuur en vrijwilligers krijgen geen vergoedingen.
 6. Indien er klachten zijn of onbeantwoorde vragen kun je hiervoor contact opnemen met het bestuur. In goed overleg zal er naar een oplossing worden gezocht.
 7. Aanmeldingen gaan via ons welzijn of in overleg tussen hun en Uw bewindvoerder met uitzonder van AJ Bewind.
 8. Ons logo en beleidsplan zijn ons intellectueel eigendom en mogen niet worden gekopieerd of worden na gemaakt daar deze vallen onder copyright artikel 1.

 

Slotbepalingen

In alle gevallen waarin de wet en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.